Navzdory celosvětovým diskuzím o obecné genderové diverzitě na pracovním trhu, jsou ženy, zejména v technologickém průmyslu, stále nedostatečně zastoupeny, odměňovány a často diskriminovány.

Důležitost diverzity na pracovišti

Diverzita je pro výkon v IT průmyslu klíčová. Dle reportu společnosti McKinsey z roku 2020, který se podrobně věnoval diverzitě na pracovišti, mají různorodé týmy lepší výkonnost, najímají kvalitnější talenty, mají angažovanější členy a lépe si udržují pracovníky než týmy, které se na diverzitu a inkluzi nezaměřují. Studie španělské univerzity Castilla la Mancha dále tvrdí, že týmy a společnosti vedené ženami bývají kreativnější, rozhodnější a dosahují lepších obchodních výsledků. Podle zprávy od společnosti Nominet jsou hlavními výhodami přítomnosti žen na pracovišti zlepšené komunikační schopnosti, přínosné inovativní myšlenky a posílení pracovní morálky.

Nicméně, i přes tyto zjevné přínosy, ženy stále čelí nedostatečnému uznání. Nízké zastoupení žen na pracovních pozicích v oblasti IT lze přičíst celé řadě komplexních faktorů, které spolu často souvisejí – to má následně dopad na jejich kariérní postup a příležitosti. Společnosti, které si zakládají na principu rovnosti a inkluzivity, však činí pokroky při podpoře kariérního rozvoje žen a jejich udržení v odvětví IT.

Rozdíl v zaměstnanosti

Přestože se na celostátní úrovni hovoří o nedostatečné diverzitě v oblasti technologií, ženy stále čelí výzvám při získávání pracovních pozic v IT. Zatímco ženy v USA pohybující se v technologickém průmyslu či na IT pozicích zastávají 28 % z celkového počtu zaměstnaných, v Evropě to dle analýzy Eurostatu činí 17 %. V Česku to je dokonce pouze 10 %, což je nejhorší výsledek v celé Evropské unii (na předních příčkách se možná překvapivě nacházejí země jako Rumunsko nebo Bulharsko). Dle nejnovějších průzkumů však počet ajťaček v Evropě raketově stoupá.

Podle nedávných údajů od společnosti Accenture došlo k postupnému snižování rozdílu mezi počtem žen a mužů v technologických pozicích během posledních 35 let. Nicméně, zpráva téže společnosti zdůrazňuje, že téměř polovina žen, které zahájily svou kariéru v technologických odvětvích, opustí tato povolání do 35 let věku. Studie ukazuje, že tento pokles lze převážně přičíst nedostatečné inkluzivitě a podpoře žen v tomto odvětví.

Zajímavým nálezem z této studie je, že 79 % žen, které studovaly technické, inženýrské nebo matematické obory v méně inkluzivním prostředí, vnímá svou kariérní cestu jako ne zcela jasnou. Na druhé straně, pokud by tyto ženy působily v prostředí, které je více genderově vyvážené a respektuje jejich potřeby, podíl žen, které vidí “jasnou cestu od studia ke kariéře v technologii”, vzroste až na 95 %. To značí, že podpora a inkluzivní kultura mohou hrát klíčovou roli v udržení talentovaných žen v technologických odvětvích.

Rozdíly v povýšení

Ženy se taktéž potýkají s většími překážkami ohledně povýšení a kariérního růstu. Zpráva společnosti McKinsey z roku 2022 zjistila, že na 100 mužů ve všech odvětvích připadá pouze 86 žen povýšených na vedoucí pozice. Pokud ale se toto číslo oddělí od technologických odvětví, klesne dokonce až na 52 žen na 100 mužů. Dle údajů společnosti Accenture mají ženy pracující v inkluzivnějším prostředí o 61 % větší pravděpodobnost postupu na manažerskou úroveň, a dokonce i muži mají o 15 % vyšší pravděpodobnost povýšení na vyšší pozice.

Rozdíl ve vzdělání

IT průmysl čelí výzvě, jak motivovat a podněcovat mladé ženy k zájmu o studium informatiky a technologií. Kromě toho, je nezbytné poskytovat ženám jasné a lákavé perspektivy v oboru, aby měly pohnutky pro pokračování ve svém vzdělávání v rámci povinné školní docházky a dále i v učňovských nebo vysokoškolských programech zaměřených na tyto obory. V České republice se dlouhodobě potýkáme s nízkým zastoupením žen ve studijních programech informatiky. V roce 2021 tvořily pouze 17 % všech vysokoškolských studentů těchto oborů.

Podle údajů Národní vědecké nadace dochází v oborech STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) k nárůstu získávání titulů mezi ženami. Přesto se v oboru informatiky výrazně více než mužů vysokoškolských bakalářských titulů nedosahuje – pouze 18 % žen dosáhlo bakalářského titulu v informatice v předchozím roce. Celkové zastoupení žen v technických oborech v absolventském spektru činí pouze 25 %. Tato situace často vede k předčasnému ukončení studia kvůli významným nárokům na jeho absolvování.

Napříč těmito výzvami je důležité si uvědomit, že ženy, které se věnují informatice s odhodláním a vytrvalostí, mají větší šanci na získání vysokoškolského titulu v tomto oboru a následnou úspěšnou kariéru. Navzdory menšímu zastoupení na akademických katedrách informatiky po celém světě, se ženy, které se nezaleknou a angažují se v oblasti informatiky, stávají vzorovými příklady a inspirací pro další generace žen, které by mohly následovat jejich kroky v oblasti technologie.

Rozdíl v udržení

Po dosažení vysokoškolského diplomu začíná ženy v oblasti technologií čekat skutečná pracovní výzva. V této fázi jsou statistiky pro ženy ve STEM oborech stále znepokojivé. Podle dat Národní vědecké nadace pracuje v oblasti technologií pouze 38 % žen, které vystudovaly informatiku, zatímco u mužů toto číslo dosahuje 53 %. Tento trvalý trend, často označovaný jako “děravé potrubí”, poukazuje na výzvu udržení žen na pracovních pozicích v oblasti STEM i po absolvování relevantního vzdělání. Udržení zaměstnanců v těchto oblastech je výrazně ovlivněno pracovní kulturou a inkluzivitou pracoviště.

Nábor žen do IT pozic je pouze prvním krokem; organizace musí vytvořit prostředí, které by ženy motivovalo k setrvání. Je zřejmé, že vnímání inkluzivity na pracovišti se liší mezi vedoucími pracovníky a běžnými zaměstnanci. Studie společnosti Accenture zjistila, že 68 % vedoucích pracovníků mělo pocit, že vytvořili “posilující pracovní prostředí, kde se lidé cítí součástí,” ale pouze 36 % zaměstnanců s tímto tvrzením souhlasilo.

Rozdíl v kultuře na pracovišti

V nelehkém boji žen v IT hraje roli také kultura na pracovišti. Pro vybudování prosperující budoucnosti žen v IT je nutná změna kultury, která bývá posilována různými předsudky. Dle analýz více jak 50 % žen uvedlo, že se v práci setkalo s genderovou diskriminací, zatímco totéž uvedlo pouze 19 % mužů. Tato čísla byla ještě vyšší u žen s postgraduálním vzděláním (62 %), pracujících v IT oboru (74 %) nebo na pracovištích, kde dominují muži (78 %).

Na otázku, zda jim jejich pohlaví ztěžuje úspěch v práci, odpovědělo 20 % žen kladně a 36 % uvedlo, že sexuální obtěžování je na jejich pracovišti problém. Kromě toho, že se zvyšuje pravděpodobnost diskriminace žen v souvislosti s pohlavím, tak pracoviště s převahou mužů věnují méně pozornosti genderové rozmanitosti (43 %) a způsobují, že ženy mají pocit, že se musí stále nebo částečně osvědčovat (79 %).